×

Våre vedtekter

VEDTEKTER FOR KLENGSTUA BARNEHAGE

Eierform og ansvar for drift.

Barnehagen eies f.o.m juni 2018 av Læringsverkstedet. Barnehagens navn er Klengstua barnehage. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole, gjeldene lovverk i forhold til næringsmiddeltilsyn, vedtekter for barnehagen og årsplan for barnehagen.

Formålet med barnehagen er å gi barn i alderen 1 til 6 år et kvalitativt godt barnehagetilbud med gode utviklingsmuligheter for alle barn som går der.

Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre til barn i barnehagen, ansatte og styrer.

Styrer har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Eier kan delta etter eget ønske. Men ikke med flere representanter enn de andre gruppene.

Det velges representanter til samarbeidsutvalget hver år. Det velges en representant og en vara til hver avdeling i barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn.

Samarbeidsutvalget skal være med å godkjenne barnehagens årsplan.

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Det velges ingen representanter.

Opptakskrets

Opptakskrets er Halden Kommune og omegn.

Barn fra nærmiljøet prioriteres.

Søknadskriterier.

Barnehagen har plasser for barn i alderen 1 til 6 år.

Barn med funksjonshemninger gis prioritet jf. Barnehagelovens § 13.

Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnehage §22 og barnevernlovens § 4-12 og § 4-4, andre og fjerde ledd.

Det gis prioritet til personalbarn.

Det gis søskenprioritering i opptaket.

Det tas hensyn til barnas alder og kjønn i forhold til gruppesammensetningen når styrer finner dette nødvendig.

Det er kun barnehagelovens prioriteringer som overstyres av denne prioriteringen.

 

Opptaksmyndighet.

Barnehagen har samordnet opptak med Halden kommune,

Hovedopptaket er i mars, søknadsfrist for hovedopptaket er 15. mars.

Det gis i hovedregel ett tilbud om plass. Tilbudet gis skriftlig.

I hovedopptaket er akseptfristen 8 dager.

Det foretas for øvrig løpende opptak resten av året.

Barnehagens styrer foretar opptak i samråd med kommunen.

Eier kan foreta opptak i samråd med kommunen.

Leke og oppholdsareal

Barnehagen har et leke- og oppholdsareal på 5,2 kvm pr. barn

Betaling for barnehageplassen.

Foreldrebetalingen er pr. i dag makspris, matpenger kommer i tillegg. Det betales for 11 mnd pr år.

Barnehagen sender faktura på betalingsbeløpet som forfaller forskuddsvis den 1. hver mnd.

De(n) som signerer denne avtalen er ansvarlig for betaling av barnehageplassen, også etter eventuelt samlivsbrudd. Barnehagen forbeholder seg rett til kun å forholde seg til den barnet bor hos etter bruddet.

Foresatte har rett til betalingsfritak dersom det oppstår hendelser utenfor foresattes kontroll som medfører at barnehageplassen ikke kan benyttes. Barnehagen kan kreve at det fremlegges dokumentasjon før betalingsfritak innrømmes. Alvorlig sykdom eller dødsfall i familien er eksempler på hendelser som kan vurderes å være utenfor foresattes kontroll.

Dersom barnehagen ikke kan tilby barnehageplass på grunn av forhold utenfor barnehagens kontroll, har foresatte ikke rett til misligholdsbeføyelser.

Barnehagens styrer kan etter søknad gi betalingsutsettelse for x måneders betaling for hver barnehageplass mot undertegnelse av eksigibelt gjeldsbrev.

Manglende foreldrebetaling anses som vesentlig misshold etter to mnd. Ved uteblitt foreldrebetaling kan barnehagens eierstyre si opp barnehageplassen med øyeblikkelig virkning. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet igjennom rettslig inkasso.

Vilkårsendring

Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtalen. Slik endring skal varsles skriftlig minst 2 mnd før iverksettelse. Vilkårsendringene gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 mnd oppsigelsestid fra varselet er mottatt.

Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til foreldrebetaling, gebyr og matpenger.

Kostpenger

Barnehagen tilbyr mat til barna. Matpenger er i dag kr. 230 pr.mnd, og kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostpenger forfaller forskuddsvis den 1. hver mnd.

Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra 0700 til 1700 mandag til fredag. Barnehagen er stengt på helligdager. Barnehagen har stengt på julaften og nyttårsaften, samt etter kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag.

I løpet av året har barnehagen stengt 5 planleggingsdager. Foresatte vil senest en mnd. før stenging bli varslet om planleggingsdager.

Barnehageåret starter 1. august.

Alle barn i barnehagen skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Disse må tas ut i tilknytning til de 2 ukene barnehagen er stengt i juli. De to første ukene i juli har barnehagen redusert åpningstid. 7,5 t pr. dag. Det betales ikke for juli måned.

Barnehagen kan i ekstremt sykdomstilfelle, som gjør at sikkerheten ikke lenger kan ivaretas, stenge inntil 3 dager uten at foreldrene har krav på refusjon eller fratrekk i foreldrebetalingen.

Dugnad

Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 2 dugnader x 3 timer pr. år. Dugnaden arrangeres av barnehagens ledelse ved styrer.

Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styrer som for tiden utgjør kr. 100,- pr. misligholdt dugnadstime.

Den enkelte foresatte skal få skriftlig beskjed senest 14 dager før dugnaden.

Styremedlemmer og medlemmer av samarbeidsutvalget er fritatt fra dugnadsinnsats.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 mnd. fra den 1 hver mnd.

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

I juli mnd. er barnehagen stengt. Oppsigelse for inneværende barnehageår kan senest være barnehagen i hende 01.04. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden skal betalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Mislighold av avtalen

Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente.

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Før en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensen av misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp forholdet.

Styret i barnehagen kan kreve ekstra betaling for levering/henting av barn utenfor oppholds-/åpningstidene. For tiden utgjør dette 250 kroner pr. påbegynt halvtime.

Sykdom/helsekontroll av barn/medisinering

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen.

Barnehagen avgjør om et barn er friskt nok til å oppholde seg i barnehagen. Ved smittsom sykdom hos barnet eller i barnets hjem, skal barnehagen varsles.

Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foresattes ansvar.

Styrer kan inngå egen avtale med foresatte om medisinering av barn.

Registrering av personalopplysninger

Barnehagen benytter dataprogram for å registrere personopplysning om barnets foresatte.

Opplysningene kan blant annet brukes som grunnlag for offentlig støtte og lignende.

Opplysningene behandles konfidensielt og slettes når barnet ikke lenger er tilknyttet barnehagen.

Forsikring

Alle barn i barnehagen er forsikret gjennom avtale om barneulykkesforsikring i barnehagens åpningstid.

Endring av vedtekter, avvikling av barnehagen

Endring av vedtekter gjøres av eier. Endringer av vedtektene legges frem for samarbeidsutvalget. Eier står fritt til å avvikle barnehagen med 3 mnd varsel fra den 1 i hver mnd.

Ved signering av denne avtalen aksepterer partene at de til enhver tid gjeldene vedtektene for barnehagen er del av avtalevilkårene.